Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Sinek, Simon
Bắt đầu với câu hỏi tại sao :Nghệ thuật truyền cảm hứng trong kinh doanh /Simon Sinek ; Hoàng Việt dịch. -Tái bản lần thứ 15. -H. :Công Thương,2022
346 tr. ;21 cm
Bàn về nghệ thuật truyền cảm hứng, lôi kéo, thuyết phục áp dụng trong kinh doanh mà nội dung then chốt là tiếp cận vấn đề ở khía cạnh mục đích và phương thức khiến cho nhân viên, đồng nghiệp và cấp trên tin tưởng, tin vào mục đích làm việc cũng như mục đích công việc... tiến tới thành công
1.Nghệ thuật truyền cảm hứng2.Bí quyết thành công3.Động lực làm việc
1.Hoàng Việt
658.4092SI - S

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
D.010041;