Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Chia, Ewen
Tôi đã kiếm 1 triệu đô đầu tiên trên Internet như thế nào? Và bạn cũng có thể làm như thế! :Hướng dẫn hoàn hảo của người trong cuộc về việc kiếm hàng triệu đô với công việc qua Internet /Ewen Chia; Lan Phương, Nguyễn Ly, Lê Thúy Hạnh dịch.... -Tái bản lần thứ 3. -H. :Công Thương,2021
484 tr. ;21 cm
Chia sẻ kinh nghiệm của tác giả để gây dựng công việc kinh doanh hiệu quả trên mạng Internet và hướng dẫn chi tiết cách nghiên cứu, sáng tạo và tạo ra lợi nhuận từ bán hàng và tiếp thị sản phẩm trên Internet
1.Thương mại điện tử2.Internet3.Kinh doanh trên mạng
1.Lan Phương2.Nguyễn Ly3.Lê Thúy Hạnh
658.872CH - E

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
D.010040;