Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Robbins, Anthony
Quà tặng cuộc sống /Anthony Robbins ; Huỳnh Hiếu Thuận dịch. -Tp. Hồ Chí Minh :Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh,2019
175 tr. ;21 cm
Những mẩu chuyện truyền cảm hứng cho những người đang gặp khó khăn, bế tắc trong cuộc sống từ chính cuộc đời tác giả và những tấm gương vượt khó, vươn lên thành công trong cuộc sống như Colonel Sanders, Walt Disney, Michael Jordan...
1.Tâm lí học ứng dụng2.Cuộc sống
1.Huỳnh Hiếu Thuận
158.1RO - A

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Cơ bản
Mã xếp giá
D.010039;