Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Blanchard, Ken
Vị giám đốc một phút & bí quyết xây dựng nhóm làm việc hiệu quả :The one minute manager builds high performing teams /Ken Blanchard, Donald Carew, Eunice Parisi Carew ; Bích Nga dịch. -Tái bản lần thứ 3. -Tp. Hồ Chí Minh :Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh,2018
143 tr. ;21 cm
Gồm những câu chuyện ngắn cung cấp kiến thức cần thiết trong việc xây dựng đội, nhóm làm việc hiệu quả và các giải pháp giúp tận dụng trí lực và tiềm năng của mọi nhân viên ở các bộ phận khác nhau
1.Bí quyết thành công2.Nhóm làm việc3.Kỹ năng lãnh đạo
1.Donald Carew2.Eunice Parisi Carew3. Bích Nga
658.4BL - K

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
D.010038;