Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Appelo, Jurgen
Lãnh đạo giỏi phải biết tạo niềm vui :Đổi mới tư duy quản trị trong thời đại 4.0 /Jurgen Appelo; Việt Hưng, Diệu Hằng, Hồng Hạnh dịch. -Tái bản lần thứ 2. -H. :Công thương,2022
296 tr. ;24 cm
Cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lý nhân sự phù hợp với tất cả mọi người trong thời đại 4.0. Chỉ cho bạn cách quản lý hiệu quả hơn, với ít nhà quản lý hơn, thông qua những phân tích về các phương pháp đang được nhiều công ty trên thế giới áp dụng
1.Quản lí nhân sự2.Nhân viên3.Động lực làm việc
1.Việt Hưng2.Diệu Hằng3.Hồng Hạnh
658.314AP - J
9786043119107

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
D.010036;