Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Lê Thanh Huấn
Kết cấu bê tông ứng lực trước căng sau trong nhà nhiều tầng /Lê Thanh Huấn (C.b); Nguyễn Hữu Việt, Nguyễn Tất Tâm. -Tái bản. -H. :Xây dựng,2017
165 tr. ;24 cm
Nghiên cứu những vấn đề về tính toán, thiết kế, cấu tạo và thi công các kết cấu dầm, sàn nhà nhiều tầng theo công nghệ bê tông ULT căng sau
1.Kết cấu bê tông2.Ứng lực trước căng sau
1.Nguyễn Hữu Việt2.Nguyễn Tất Tâm
624.1834K431C

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
D.009965;D.009966;