Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Văn Chọn
Kinh tế đầu tư xây dựng /Nguyễn Văn Chọn. -Tái bản. -H. :Xây dựng,2019
563 tr. ;24 cm
Giới thiệu về vai trò và nội dung của kinh tế đầu tư, khái quát về đầu tư. Phương pháp lập và đánh giá các dự án đầu tư, cơ sở lí luận về kinh tế trong thiết kế xây dựng. Quản lí nhà nước, quản lí của các doanh nghiệp đối với đầu tư
1.Kinh tế xây dựng2.Kinh tế đầu tư3.Quản lý đầu tư
338.45624K555T

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
D.009963;D.009964;