Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phạm Thành Long
Giáo trình nguyên lý kế toán :Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế /Phạm Thành Long, Trần Văn Thuận (C.b.); Phạm Quang, Trần Quý Liên. -Tái bản lần thứ 2. -H. :Giáo dục,2013
191 tr. ;24 cm
Giới thiệu vai trò, chức năng, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán; phương pháp chứng từ kế toán; phương pháp tính giá và kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu; phương pháp đối ứng tài khoản; phương pháp tổng hợp cân đối kế toán; sổ kế toán và hình thức kế toán; tổ chức hạch toán kế toán
1.Giáo trìn2.Nguyên lý kế toán
1.Trần Văn Thuận2.Phạm Quang3.Trần Quý Liên
657G434T

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
D.009959;D.009960;