Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đỗ Đức Giáo
Toán rời rạc ứng dụng trong tin học /Đỗ Đức Giáo. -Tái bản lần thứ 6. -H. :Giáo dục,2021
407 tr. ;24 cm
Trình bày các khái niệm cơ bản của thuật toán, phương pháp đệ quy, phương pháp đếm và toán quan hệ. Giới thiệu lí thuyết cũng như bài tập, ứng dụng của toán rời rạc trong tin học bao gồm: Lôgic mệnh đề, lôgic vị từ, hệ toán mệnh đề; lý thuyết đồ thị, cây và ứng dụng của cây; văn phạm và ngôn ngữ sinh bởi văn phạm, ôtômat hữu hạn và ngôn ngữ đoán nhận của nó, ôtômat đẩy xuống đoán nhận ngôn ngữ phi ngữ cảnh, máy turing không đơn định đàn hồi đoán nhận ngôn ngữ văn phạm
1.Toán rời rạc2.Toán tin
004.0151T6279R

Nơi yêu cầu

1/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: CNTT
Mã xếp giá
D.009957;D.009958;