Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Vũ Hữu Thích
Giáo trình vật liệu điện /Vũ Hữu Thích, Ninh Văn Nam. -Tái bản lần thứ 1. -H. :Giáo dục,2011
131 tr. ;24 cm
Trình bày đặc tính của vật liệu kĩ thuật điện, vật liệu dẫn điện và cách điện, dây dẫn và dây cáp, vật liệu bán dẫn, vật liệu từ và kiểm nghiệm cách điện
1.Vật liệu điện2.Giáo trình3.Vật liệu bán dẫn4.Vật liệu từ
1.Ninh Văn Nam
621.31G434T

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Điện tử
Mã xếp giá
D.009955;D.009956;