Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Lê Thị Thanh Hải
Giáo trình kế toán doanh nghiệp dịch vụ :Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng chuyên ngành kế toán /Lê Thị Thanh Hải (C.b); Phạm Đức Hiếu, Đặng Thị Hoà.... -Tái bản lần thứ 1. -H. :Giáo dục,2010
171 tr. ;24 cm
Trình bày lí thuyết cơ bản và nghiệp vụ tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn, dịch vụ vận tải, du lịch, tư vấn...
1.Kế toán doanh nghiệp2.Doanh nghiệp dịch vụ
1.Phạm Đức Hiếu2.Đặng Thị Hoà3.Trần Thị Hồng Mai4.Phan Hương Thảo
657.8G434T

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
D.009953;D.009954;