Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Bùi Duy Phú
Giáo trình kinh tế lượng :Dành cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học khối kinh tế /Bùi Duy Phú. -Tái bản lần thứ 1. -H. :Giáo dục,2014
219 tr. ;24 cm
Giới thiệu tổng quan về kinh tế lượng, mô hình hồi quy hai biến, hàm hồi quy hai biến, hồi quy bội, hồi quy với biến giả, đa cộng tuyến, phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi, tự tương quan, chỉ định mô hình
1.Kinh tế lượng2.Hồi quy hai biến3.Hàm hồi quy hai biến4.Hồi quy bộ5.Hồi quy với biến giả6.Đa cộng tuyến7.Phương sai
330.01G434T

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
D.009951;D.009952;