Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đỗ Đức Bình
Giáo trình Kinh tế quốc tế :Dùng cho các trường cao đẳng, đại học khối kinh tế /Đỗ Đức Bình, Nguyễn Thị Thuý Hồng. -H. :Giáo dục,2010
279 tr. ;24 cm
Trình bày những vấn đề chung về kinh tế quốc tế, quan hệ thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, cán cân thanh toán và thị trường tiền tệ quốc tế, liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế
1.Kinh tế thế giới2.Kinh tế quốc tế
1.Nguyễn Thị Thuý Hồng
337.0711G434T

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
D.009949;D.009950;