Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Khổng Doãn Điền
Giáo trình cơ học lý thuyết /Khổng Doãn Điền (C.b); Nguyễn Thúc An, Nguyễn Đình Chiều. -Tái bản. -H. :Xây dựng,2011
244 tr. ;27 cm
Trình bày một số kiến thức cơ bản về tĩnh học, động học, động lực học và các nguyên lý cơ học
1.Cơ học lí thuyết2.Tĩnh học3.Động học4.Động lực học5.Nguyên lý cơ học
1.Nguyễn Thúc An2.Nguyễn Đình Chiều
531G434T

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
D.009947;D.009948;