Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Dương Quốc Việt
Đại số tuyến tính :Dùng cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật /Dương Quốc Việt (C.b); Nguyễn Cảnh Lương. -H. :Bách khoa Hà Nội,2017
188 tr. ;24 cm
Trình bày kiến thức về tập hợp, quan hệ và ánh xạ; phép toán và sơ lược các cấu trúc nhóm, vành, trường, xây dựng trường số phức và mở đầu lí thuyết không gian vectơ; ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính...
1.Đại số tuyến tính2.Ma trận3.Định thức4.Hệ phương trình tuyến tính
1.Nguyễn Cảnh Lương
512.5D132S

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Cơ bản
Mã xếp giá
D.009946;