Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Mạnh Tiến
Giáo trình điều khiển logic :Sách dùng cho sinh viên hệ cao đẳng /Nguyễn Mạnh Tiến (C.b); Phạm Công Dương, Lê Thị Thuý Nga. -Tái bản lần thứ 1. -H. :Giáo dục,2009
183 tr. ;24 cm
Trình bày hệ thống các kiến thức cơ bản cơ sở toán học của tổng hợp hệ thống điều khiển gián đoạn, tổng hợp mạch đơn, tổng hợp mạch kép, các phần tử tự động trong hệ thống điều khiển tự động truyền động điện, các thiết bị điều khiển logic khả trình...
1.Điều khiển tự động2.Điều khiển logic
1.Phạm Công Dương2.Lê Thị Thuý Nga
629.8G434T

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Điện tử
Mã xếp giá
D.009944;D.009945;