Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phạm Thị Trang
Định giá sản phẩm xây dựng /Phạm Thị Trang. -Tái bản. -H. :Xây dựng,2019
125 tr. ;27 cm
Trình bày cơ sở lý luận chung về giá của sản phẩm xây dựng: các phương pháp xác định đơn giá xây dựng, tổng mức đầu tư, định giá gói thầu, dự toán xây dựng công trình, chi phí xây dựng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình
1.Định giá xây dựng2.Sản phẩm xây dựng3.Dự toán xây dựng
692.5D584G

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
D.009942;D.009943;