Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Bá Vỵ
Giáo trình lập định mức xây dựng /Nguyễn Bá Vỵ, Bùi Văn Yêm. -Tái bản. -H. :Xây dựng,2020
185 tr. ;27 cm
Giới thiệu khái quát về hệ thống tiêu chuẩn xây dựng và lập định mức xây dựng. Những kiến thức cơ bản về định mức xây dựng và các phương pháp thu thập thông tin để lập định mức xây dựng. Thiết kế các loại định mức xây dựng. Định mức dự toán và định mức dự toán tổng hợp xây dựng công trình
1.Định mức xây dựng2.Lập định mức
1.Bùi Văn Yêm
692.50711G434T

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
D.009940;D.009941;