Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phạm Đình Ba
Động lực học công trình /Phạm Đình Ba (C.b); Nguyễn Tài Trung. -Tái bản. -H.,2021
206 tr. ;27 cm
Trình bày các kiến thức về dao động của hệ một bậc tự do, hệ có hữu hạn bậc tự do, hệ có vô hạn bậc tự do, dao động đàn dẻo hệ một bậc tự do, tính công trình chịu tác dụng động đất
1.Động lực học công trình2.Động lực học
1.Nguyễn Tài Trung
624.171D682L

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
D.009938;D.009939;