Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đỗ Sanh
Động lực học máy /Đỗ Sanh. -H. :Bách khoa Hà Nội,2010
170 tr. ;24 cm
Các khái niệm cơ bản và định nghĩa máy và mô hình cấu trúc máy. Chuyển động của máy cứng một bậc động, Động lực của quá trình bình ổn. Động lực của quá trình mở máy và tắt máy. Phương trình chuyển động của máy với cơ cấu truyền động đàn tính
1.Động lực học2.Cơ khí3.Chế tạo máy
621.8D682L

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Cơ khí
Mã xếp giá
D.009936;D.009937;