Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Vũ Văn Yêm
Giáo trình Hệ thống viễn thông /Vũ Văn Yêm. -Xuất bản lần thứ 2. -H. :Bách khoa hà Nội,2020
191 tr. ;24 cm
Giới thiệu tổng quan về hệ thống viễn thông, hệ thống thông tin viba, hệ thống thông tin vệ tinh, hệ thống thông tin sợi quang, hệ thống thông tin di động
1.Hệ thống viễn thông2.Giáo trình
621.382G434T

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Điện tử
Mã xếp giá
D.009934;D.009935;