Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Lưu Bá Thuận
Giáo trình máy xây dựng /Lưu Bá Thuận. -Tái bản. -H. :Xây dựng,2015
239 tr. ;27 cm
Giới thiệu khái quát về máy xây dựng. Trình bày về ôtô, máy kéo, máy vận chuyện liên tục, máy và thiết bị nâng, máy làm đất, máy gia cố nền móng, mát sản xuất đá, máy sản xuất bêtông
1.Máy xây dựng'Máy vận chuyển2.Thiết bị nâng
621.86G434T

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
D.009932;D.009933;