Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Vũ Quang Hồi
Kỹ thuật điện tử cơ bản /Vũ Quang Hồi. -H. :Xây dựng,2013
144 tr. ;24 cm
Trình bày về linh kiện điện tử thụ động, linh kiện điện tử tích cực, các mạch chỉnh lưu, mạch ổn áp, các mạch khuếch đại và các mạch ứng dụng khác
1.Kỹ thuật điện tử2.Linh kiện điện tử
621.381K991T

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Điện tử
Mã xếp giá
D.009930;D.009931;