Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Khương Thị Hà
Tổ chức sản xuất và thiết kế xưởng /Khương Thị Hà (C.b); Lê Hoài Đức. -H. :Giao thông Vận tải,2022
164 tr. ;27 cm
Nội dung tài liệu bao gồm: Những vấn đề chung; Quá trình sản xuất và tổ chức quá trình sản xuất; Các phương pháp tổ chức sản xuất; Tổ chức lao động trong các nhà máy cơ khí; Các thông số kiến trúc nhà xưởng; Bố trí mặt bằng nhà xưởng và thiết kế các phân xưởng
1.Tổ chức sản xuất2.Thiết kế xưởng3.Bố trí mặt bằng xưởng4.Kiến trúc xưởng
1.Lê Hoài Đức
658.51KH - H

Nơi yêu cầu

50/50
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Cơ khí
Mã xếp giá
D.009829;D.009830;M.027305;M.027306;M.027307;M.027308;M.027309;M.027310;M.027311;M.027312;M.027313;M.027314;M.027315;M.027316;M.027317;M.027318;M.027319;M.027320;M.027321;M.027322;M.027323;M.027324;M.027325;M.027326;M.027327;M.027328;M.027329;M.027330;M.027331;M.027332;M.027333;M.027334;M.027335;M.027336;M.027337;M.027338;M.027339;M.027340;M.027341;M.027342;M.027343;M.027344;M.027345;M.027346;M.027347;M.027348;M.027349;M.027350;M.027351;M.027352;