Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đỗ Việt Dũng
Điều khiển đầu máy /Đỗ Việt Dũng (C.b); Phạm Văn Tiến. -H. :Giao thông Vận tải,2022
164 tr. ;27 cm
Nội dung tài liệu bao gồm: Khái niệm chung về điều khiển và điều chỉnh tự động đầu máy; Hệ thống và các thiết bị điều khiển trên đầu máy diesel; Hệ thống và các thiết bị điều khiển, điều chỉnh, bảo vệ tự động trên đầu máy diesel
1.Điều chỉnh tự động đầu máy2.Đầu máy diesel
1.Phạm Văn Tiến
625.26ĐO - D

Nơi yêu cầu

30/30
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Cơ khí
Mã xếp giá
D.009827;D.009828;M.027277;M.027278;M.027279;M.027280;M.027281;M.027282;M.027283;M.027284;M.027285;M.027286;M.027287;M.027288;M.027289;M.027290;M.027291;M.027292;M.027293;M.027294;M.027295;M.027296;M.027297;M.027298;M.027299;M.027300;M.027301;M.027302;M.027303;M.027304;