Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Võ Trường Sơn
Mạng số liệu /Võ Trường Sơn (C.b); Trịnh Quang Khải, Lê Minh Tuấn, Chử Hoài Nam. -H. :Giao thông Vận tải,2022
236 tr. ;27 cm
Nội dung tài liệu bao gồm: Tổng quan về mạng số liệu và mô hình OSI; Giao tiếp lớp vật lý; Cơ sở truyền số liệu; Các giao thức lớp liên kết dữ liệu; Mạng lan; Mạng diện rộng; Bộ giao thức TCP/IP và mạng Internet
1.Mạng máy tính2.Mô hình OSI3.Mạng số liệu4.Mạng LAN5.Mạng truyền thông số liệu
1.Trịnh Quang Khải2.Lê Minh Tuấn3.Chử Hoài Nam
621.382VO - S

Nơi yêu cầu

80/80
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Điện tử
Mã xếp giá
D.009825;D.009826;M.027229;M.027230;M.027231;M.027232;M.027233;M.027234;M.027235;M.027236;M.027237;M.027238;M.027239;M.027240;M.027241;M.027242;M.027243;M.027244;M.027245;M.027246;M.027247;M.027248;M.027249;M.027250;M.027251;M.027252;M.027253;M.027254;M.027255;M.027256;M.027257;M.027258;M.027259;M.027260;M.027261;M.027262;M.027263;M.027264;M.027265;M.027266;M.027267;M.027268;M.027269;M.027270;M.027271;M.027272;M.027273;M.027274;M.027275;M.027276;M.027353;M.027354;M.027355;M.027356;M.027357;M.027358;M.027359;M.027360;M.027361;M.027362;M.027363;M.027364;M.027365;M.027366;M.027367;M.027368;M.027369;M.027370;M.027371;M.027372;M.027373;M.027374;M.027375;M.027376;M.027377;M.027378;M.027379;M.027380;M.027381;M.027382;