Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Quốc Tuấn
Bảo trì hệ thống /Nguyễn Quốc Tuấn (C.b); Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Thị Hồng Hoa. -H. :Giao thông Vận tải,2022
184 tr. ;27 cm
Nội dung tài liệu bao gồm: Tổng quan về máy tính; Bảng mạch chính; Bộ vi xử lý; Bộ nhớ máy tính; Các thiết bị ngoại vi; Phần mềm máy tính; Bảo trì hệ thống
1.Bảo trì hệ thống2.Bảng mạch chính3.Bộ vi xử lý4.Bộ nhớ máy tính5.Thiết bị ngoại v
1.Nguyễn Thanh Toàn2.Nguyễn Thị Hồng Hoa
004.16NG - T

Nơi yêu cầu

100/100
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: CNTT
Mã xếp giá
D.009823;D.009824;M.027131;M.027132;M.027133;M.027134;M.027135;M.027136;M.027137;M.027138;M.027139;M.027140;M.027141;M.027142;M.027143;M.027144;M.027145;M.027146;M.027147;M.027148;M.027149;M.027150;M.027151;M.027152;M.027153;M.027154;M.027155;M.027156;M.027157;M.027158;M.027159;M.027160;M.027161;M.027162;M.027163;M.027164;M.027165;M.027166;M.027167;M.027168;M.027169;M.027170;M.027171;M.027172;M.027173;M.027174;M.027175;M.027176;M.027177;M.027178;M.027179;M.027180;M.027181;M.027182;M.027183;M.027184;M.027185;M.027186;M.027187;M.027188;M.027189;M.027190;M.027191;M.027192;M.027193;M.027194;M.027195;M.027196;M.027197;M.027198;M.027199;M.027200;M.027201;M.027202;M.027203;M.027204;M.027205;M.027206;M.027207;M.027208;M.027209;M.027210;M.027211;M.027212;M.027213;M.027214;M.027215;M.027216;M.027217;M.027218;M.027219;M.027220;M.027221;M.027222;M.027223;M.027224;M.027225;M.027226;M.027227;M.027228;