Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Thanh Sơn
Nghiên cứu công nghệ thi công lớp kết cấu hè - đường sử dụng bê tông có độ rỗng cao :Luận văn thạc sỹ ngành Kỹ thuật xây dựng /Nguyễn Thanh Sơn. -H.,2020
78 tr. ;30 cm
Nội dung tài liệu giới thiệu tổng quan công nghệ thi công lớp kết cấu hè - đường sử dụng bê tông có độ rỗng cao; Chế tạo một số mẫu bê tông rỗng trong phòng thí nghiệm và nghiên cứu chỉ dẫn công nghệ thi công lớp kết cấu hè - đường sử dụng bê tông có độ rỗng cao; Nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ thi công
1.Kết cấu mặt hè2.Kết cấu hè3.Bê tông rỗng4.Kết cấu mặt đường
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Bảo Việt
CT9200

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009200;