Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Quốc Bảo
Phân tích đặc điểm kỹ thuật và đề xuất các chỉ tiêu đánh giá kỹ thuật dự án đường cứu hộ, cứu nạn vùng sạt lở, lũ quét huyện Pác Nặm :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Trần Quốc Bảo. -H.,2020
120 tr. ;30 cm
Nội dung tài liệu gồm những vấn đề về đặc điểm tự nhiện của các dự án đường cứu hộ, cứu nạn vùng sạt lở, lũ quét; Dự án đường cứu hộ, cứu nạn vùng sạt lở, lũ quét huyện Pác Nặm và các chỉ tiêu kỹ thuật sử dụng; Đề xuất các chỉ tiêu kỹ thuật - áp dụng cho dự án đường cứu hộ, cứu nạn vùng sạt lở, lũ quét huyện Pác Nặm
1.Chỉ tiêu đánh giá kỹ thuật2.Dự án đường cứu hộ3.Dự án đường cứu nạn4.Vùng sạt lở5.Vùng lũ quét6.Pác Nặm
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Kim Đăng
CT9186

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009186;