Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Hoàng Trọng Bình
Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp xử lý nền đất yếu cho dự án Quốc lộ 19 đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1 đoạn KM16+800 - KM17+418,60 và cầu 15 địa phận tỉnh Bình Định :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Hoàng Trọng Bình. -H.,2020
143 tr. ;30 cm
Nội dung tài liệu gồm 3 chương: Tổng quan về các phương pháp xử lý nền đất yếu; Hiện trạng đoạn tuyến Quốc lộ 19 đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A (KM16+800 - KM17+418.6 và cầu 15); Đề xuất giải pháp thiết kế, xử lý nền đất yếu đoạn tuyến Quốc lộ 19 đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A (KM16+800 - KM17+418.6 và cầu 15) tại tỉnh Bình Định
1.Bình Định2.Dự án3.Nền đất yếu4.Quốc lộ 15.Quy Nhơn6.Quốc lộ 19
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Chu Tiến Dũng
CT9176

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009176;