Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Hoài Nam
Nghiên cứu một số đặc tính của bê tông ở tuổi sớm kết cấu cầu :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng công trình giao thông /Nguyễn Hoài Nam. -H.,2020
84 tr. ;30 cm
Nội dung tài liệu gồm 3 chương: Tổng quan về bê tông xi măng sử dụng trong kết cấu cầu; Phân tích và đánh giá các đặc tính của bê tông ở tuổi sớm kết cấu cầu; Thực nghiệm xác định đặc trưng nhiệt và cường độ của bê tông sử dụng trong công trình cầu
1.Bê tông tuổi sớm2.Kết cấu3.Cầu
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đỗ Anh Tú
CT9166

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009166;