Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Hoàng Thế Sơn
Nghiên cứu một số yếu tô ảnh hưởng đến an toàn giao thông tại các nút giao điều khiển bằng đèn tín hiệu :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Hoàng Thế Sơn. -H.,2020
84 tr. ;30 cm
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan về ảnh hưởng an toàn giao thông tại một số nút giao thông điều khiển bằng đèn tín hiệu; Thu thập dữ liệu tại khu vực nghiên cứu và phân tích kết quả; Các yếu tố ảnh hưởng và giải pháp đề xuất giảm thiểu vi phạm giao thông của người tham gia giao thông
1.Vi phạm giao thông2.An toàn giao thông3.Đèn tín hiệu
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Chu Tiến Dũng
CT9162

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009162;