Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nông Văn Thạch
Nghiên cứu nâng cao chất lượng mặt đường bê tông xi măng trên địa bàn huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang :Luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông /Nông Văn Thạch. -H.,2020
100 tr. ;30 cm
Nội dung tài liệu gồm 3 chương: Tổng quan về mặt đường bê tông xi măng; Thực trạng hệ thống mặt đường bê tông xi măng và các vấn đề còn tồn tại trong xây dựng mặt đường bê tông xi măng trên địa bàn huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; Giải pháp nâng cao chất lượng mặt đường bê tông xi măng trên địa bàn huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
1.Tuyên Quang2.Mặt đường3.Bê tông xi măng4.Luận văn5.Na Hang
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Bùi Tuấn Anh
CT9150

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009150;