Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Xaysavath Lorkhamparn
Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao độ nhám mặt đường bê tông nhựa cho quốc lộ 11, thủ đô Viêng Chăn, nước cộng hòa xã hội dân chủ nhân dân Lào :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Xaysavath Lorkhamparn. -H.,2020
80 tr. ;30 cm
Nội dung tài liệu gồm 3 chương: Tổng quan về độ nhám mặt đường, yêu cầu độ nhám bê tông nhựa mặt đường; Thực trạng về độ nhám mặt đường bê tông nhựa cho quốc lộ 11, thủ đô Viêng Chăn, nước cộng hòa xã hội dân chủ nhân dân Lào; Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao độ nhám mặt đường bê tông nhựa cho quốc lộ 11, thủ đô Viên Chăn, nước cộng hòa xã hội dân chủ nhân dân Lào
1.Lào2.Mặt đường3.Bê tông nhựa4.Luận văn5.Quốc lộ 116.Viên Chăn
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lã Văn Chăm
CT9143

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009143;