Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Văn Toàn
Nghiên cứu áp dụng mô hình lưới dự báo độ bền chống thấm Ion Clo của bê tông có tính đến ảnh hưởng của ứng suất :Luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông /Nguyễn Văn Toàn. -H.,2020
77 tr. ;30 cm
Nội dung tài liệu gồm những vấn đề tổng quan; Mô hình dự báo độ bền của bê tông môi trường biển; Ứng dụng mô hình dự báo độ bền của bê tông môi trường biển
1.Bê tông2.Ứng suất3.Kết cấu bê tông4.Chống thấm Ion Clorua5.Mô hình dự báo độ bền6.Bê tông môi trường biển
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Đình Hải, TS. Phạm Đức Thọ
CT9127

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009127;