Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Hoàng Việt
Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng công trình giao thông tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Trần Hoàng Việt. -H.,2020
113 tr. ;30 cm
Nội dung tài liệu gồm 3 chương: Cơ sở lý luận về quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Thực trạng công tác quản lý chất lượng các công trình giao thông trên địa bàn huyện Hàm Yên; Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng xây dựng các công trình giao thông tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hàm Yên
1.Tuyên Quang2.Công trình giao thông3.Xây dựng4.Luận văn5.Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hàm Yên
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Anh Tuấn
CT9107

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009107;