Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Hà Duy Tùng
Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý đường giao thông nông thôn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang :Luận văn thạc sỹ ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông /Hà Duy Tùng. -H.,2020
100 tr. ;30 cm
Nội dung tài liệu gồm 3 chương: Một số vấn đề lý luận về công tác quản lý hệ thống đường giao thông nông thôn; Hiện trạng mạng lưới đường và tình hình quản lý hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Hàm Yên; Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Hàm Yên
1.Tuyên Quang2.Đường giao thông nông thôn3.Đường giao thông4.Quản lý5.Chất lượng6.Luận văn7.Hàm Yên
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Anh Tuấn
KT9103

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009103;