Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Hoàng Văn Thiệu
Hoàn thiện công tác thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng tại công ty TNHH xây dựng Châu Giang - tỉnh Ninh Bình :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng /Hoàng Văn Thiệu. -H.,2020
95 tr. ;30 cm
Nội dung luận văn bao gồm: Những vấn đề chung về hợp đồng xây dựng và thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng; Thực trạng công tác thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng tại công ty TNHH xây dựng Châu Giang; Giải pháp hoàn thiện công tác thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng tại công ty TNHH xây dựng Châu Giang
1.Thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng2.Công ty TNHH xây dựng Châu Giang
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Thị Tuyết
KT9091

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009091;