Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đặng Minh Tuân
Hoàn thiện công tác thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng ALV :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng /Đặng Minh Tuân. -H.,2020
97 tr. ;30 cm
Nội dung tài liệu gồm những vấn đề cơ cở lý luận về thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng tại doanh nghiệp xây dựng; Thực trạng công tác thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng ALV; Giải pháp hoàn thiện công tác thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng ALV
1.Hợp đồng xây dựng2.Quyết toán3.Thanh toán4.Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng ALV
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Quỳnh Sang
KT9085

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009085;