Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Trọng Nam
Hoàn thiện công tác thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng tại Công ty cổ phần xây dựng, đầu tư bất động sản Việt Minh Hoàng :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng /Trần Trọng Nam. -H.,2020
190 tr. ;30 cm
Nội dung tài liệu gồm những vấn đề cơ sở lý luận về công tác thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng; Thực trạng công tác thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng tại Công ty cổ phần xây dựng, đầu tư bất động sản Việt Minh Hoàng; Giải pháp hoàn thiện công tác thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng tại Công ty cổ phần xây dựng, đầu tư bất động sản Việt Minh Hoàng
1.Hợp đồng xây dựng2.Quyết toán3.Thanh toán4.Công ty cổ phần xây dựng đầu tư bất động sản Việt Minh Hoàng
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Lương Hải
KT9084

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.009084;