Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Thị Minh Hợi
Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (HACINCO) :Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý xây dựng /Nguyễn Thị Minh Hợi. -H. :Trường ĐHGTVT,2018
111 tr. ;30 cm
Luận văn gồm 3 chương: Cơ sở lý luận về dự án đầu tư xây dựng; Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư tại Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội; Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội
1.Quản lý chi phí2.Đầu tư xây dựng3.Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội
1.Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh
KT8155

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.008155;