Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đỗ Việt Dũng
Truyền động đầu máy /Đỗ Việt Dũng. -H. :Giao thông Vận tải,2021
200 tr. ;27 cm
Nội dung của tài liệu bao gồm các nội dung: Khái niệm chung về truyền động và điều khiển đầu máy, Truyền động thủy lực trên đầu máy Diesel, Truyền động điện trên đầu máy Diesel
1.Truyền động thủy lực2.Truyền động điện3.Đầu máy Diesel
625.26DO - D

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Cơ khí
Mã xếp giá
D.009817;D.009818;