Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đặng Hồng Lam
Nền và móng công trình giao thông /Đặng Hồng Lam, Nguyễn Đình Dũng, Nguyễn Châu Lâm. -H. :Giao thông Vận tải,2022
352 tr. ;27 cm
Nội dung tài liệu giới thiệu một số vấn đề cơ bản trong thiết kế nền và móng, Móng nông, Móng cọc đường kính nhỏ, Móng cọc đường kính lớn, Xây dựng công trình trên nền đất yếu
1.Nền và móng2.Nền đất yếu3.Móng nông4.Móng cọc đường kính nhỏ5.Móng cọc đường kính lớn
1.Nguyễn Đình Dũng2.Nguyễn Châu Lâm
624.15ĐA - L

Nơi yêu cầu

69/80
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
D.009815;D.009816;M.026933;M.026934;M.026935;M.026936;M.026937;M.026938;M.026939;M.026940;M.026941;M.026942;M.026943;M.026944;M.026945;M.026946;M.026947;M.026948;M.026949;M.026950;M.026951;M.026952;M.026953;M.026954;M.026955;M.026956;M.026957;M.026958;M.026959;M.026960;M.026961;M.026962;M.026963;M.026964;M.026965;M.026966;M.026967;M.026968;M.026969;M.026970;M.026971;M.026972;M.026973;M.026974;M.026975;M.026976;M.026977;M.026978;M.026979;M.026980;M.026981;M.026982;M.026983;M.026984;M.026985;M.026986;M.026987;M.026988;M.026989;M.026990;M.026991;M.026992;M.026993;M.026994;M.026995;M.026996;M.026997;M.026998;M.026999;M.027000;M.027001;M.027002;M.027003;M.027004;M.027005;M.027006;M.027007;M.027008;M.027009;M.027010;