Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Lương Hải
Kinh tế và quản lý ngành xây dựng /Nguyễn Lương Hải, Lê Trọng Tùng, Lã Ngọc Minh. -H. :Giao thông Vận tải,2022
176 tr. ;27 cm
Nội dung tài liệu giới thiệu những vấn đề chung về kinh tế xây dựng, Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, Định giá trong xây dựng, Đo bóc khối lượng trong xây dựng, Phát triển khoa học công nghệ và thay đổi môi trường quản lý xây dựng
1.Kinh tế và quản lý2.Xây dựng3.Đo bóc khối lượng4.Kinh tế xây dựng5.Quản lý xây dựng6.Định giá7.
1.Lê Trọng Tùng2.Lã Ngọc Minh
338.45624NG - H

Nơi yêu cầu

128/140
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
D.009813;D.009814;M.026795;M.026796;M.026797;M.026798;M.026799;M.026800;M.026801;M.026802;M.026803;M.026804;M.026805;M.026806;M.026807;M.026808;M.026809;M.026810;M.026811;M.026812;M.026813;M.026814;M.026815;M.026816;M.026817;M.026818;M.026819;M.026820;M.026821;M.026822;M.026823;M.026824;M.026825;M.026826;M.026827;M.026828;M.026829;M.026830;M.026831;M.026832;M.026833;M.026834;M.026835;M.026836;M.026837;M.026838;M.026839;M.026840;M.026841;M.026842;M.026843;M.026844;M.026845;M.026846;M.026847;M.026848;M.026849;M.026850;M.026851;M.026852;M.026853;M.026854;M.026855;M.026856;M.026857;M.026858;M.026859;M.026860;M.026861;M.026862;M.026863;M.026864;M.026865;M.026866;M.026867;M.026868;M.026869;M.026870;M.026871;M.026872;M.026873;M.026874;M.026875;M.026876;M.026877;M.026878;M.026879;M.026880;M.026881;M.026882;M.026883;M.026884;M.026885;M.026886;M.026887;M.026888;M.026889;M.026890;M.026891;M.026892;M.026893;M.026894;M.026895;M.026896;M.026897;M.026898;M.026899;M.026900;M.026901;M.026902;M.026903;M.026904;M.026905;M.026906;M.026907;M.026908;M.026909;M.026910;M.026911;M.026912;M.026913;M.026914;M.026915;M.026916;M.026917;M.026918;M.026919;M.026920;M.026921;M.026922;M.026923;M.026924;M.026925;M.026926;M.026927;M.026928;M.026929;M.026930;M.026931;M.026932;