Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trương Thành Long
Nghiên cứu, lựa chọn biện pháp xử lý nền đất yếu bằng cọc đất gia cố xi măng cho hạng mục đường đầu cầu Vườn Hồng, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Trương Thành Long; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lã Văn Chăm. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
92 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan về đất yếu và các biện pháp xử lý nền đất yếu, Tổng quan về phương pháp xử lý nền đất yếu bằng cọc đất gia cố xi măng và thực trạng dự án cầu Vườn Hồng, thành phố Sa Đéc, Nghiên cứu, lựa chọn biện pháp xử lý nền đất yếu bằng cọc đất gia cố xi măng cho hạng mục đường đầu cầu Vườn Hồng, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
1.Xử lý nền đất yếu2.Cọc đất gia cố xi măng3.Đường đầu cầu Vườn Hồng, thành phố Sa Đéc
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lã Văn Chăm
CT8058

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.008058;