Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Võ Phú Toàn
Nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin (BIM) trong khảo sát tuyến đường Mai Văn Khải, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Võ Phú Toàn; Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Văn Phúc. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
69 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan về xây dựng mô hình thông tin (BIM) trong lĩnh vực khảo sát địa hình, Phương thức lấy dữ liệu địa hình với máy bay không người lái (Flycam), Nghiên cứu đánh giá phương pháp xử lý số liệu trong mô hình thông tin Bim trong khảo sát tuyến đường, Kết luận và kiến nghị
1.Mô hình thông tin (BIM)2.Khảo sát tuyến đường Mai Văn Khải3.Thành phố Cao Lãnh4.Tỉnh Đồng Tháp
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Văn Phúc
CT8056

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.008056;