Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phan Đình Phùng
Đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật vật liệu cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng làm móng đường ô tô trên địa bàn huyện Ia Grai - tỉnh Gia Lai :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Phan Đình Phùng; Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Văn Phúc. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
84 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan về mạng lưới giao thông đường bộ, điều kiện tự nhiên và vấn đề sử dụng cấp phối thiên nhiên gia cố trong xây dựng đường ô tô tại tỉnh Gia Lai, Thực trạng nguồn vật liệu dùng trong xây dựng đường ô tô tại huyện Ia Grai - tỉnh Gia Lai, Nghiên cứu thực nghiệm và khả năng sử dụng cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong xây dựng đường ô tô trên địa bàn huyện Ia Grai, Đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật khi sử dụng cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng làm móng đường ô tô trên địa bàn huyện Ia Grai - tỉnh Gia Lai
1.Vật liệu cấp phối thiên nhiên2.Gia cố xi măng3.Móng đường ô tô4.Huyện Ia Grai - tỉnh Gia Lai
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Văn Phúc
CT8055

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.008055;