Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Lê Đăng Khoa
Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp xử lý nền đất yếu bằng cọc đất gia cố xi măng cho hạng mục đường dẫn đầu cầu Bảo Định thuộc tuyến đường vành đai thành phố Tân An, tỉnh Long An :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Lê Đăng Khoa; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lã Văn Chăm. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
126 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Tổng quan về đất yếu và các phương pháp xử lý nền đất yếu, Thực trạng dự án thi công đường dẫn đầu cầu Bảo Định thuộc tuyến đường vành đai thành phố Tân An, đoạn qua QL1- ĐT827A, tỉnh Long An và giải pháp xử lý nền đất yếu bằng cọc đất gia cố xi măng, Nghiên cứu xử lý nền đất yếu bằng cọc đất gia cố xi măng cho hạng mục đường dẫn đầu cầu Bảo Định thuộc tuyến đường vành đai thành phố Tân An, đoạn qua QL1- ĐT827A, tỉnh Long An
1.Đất yếu2.Xử lý nền đất yếu3.Cọc đất4.Gia cố xi măng
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lã Văn Chăm
CT8053

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.008053;