Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Dương
Hoàn thiện công tác quản lý thi công xây dựng công trình giao thông tại công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thăng Long :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng /Nguyễn Dương; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Hằng. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
104 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý thuyết về quản lý thi công xây dựng công trình giao thông, Thực trạng công tác quản lý thi công xây dựng công trình giao thông tại công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thăng Long, Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thi công xây dựng công trình giao thông tại công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thăng Long
1.Quản lý thi công2.Xây dựng công trình3.Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thăng Long
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Hằng
KT8050

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.008050;