Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Vũ Thái Anh
Hoàn thiện công tác lựa chọn nhà thầu xây dựng tại Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ - Sở Giao thông Vận tải Tp. HCM :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng /Vũ Thái Anh; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Lương Hải. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
100 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận chung về đấu thầu, Thực trạng công tác lựa chọn nhà thầu xây dựng tại Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ - Sở Giao thông Vận tải Tp. HCM, Một số giải pháp hoàn thiện công tác lựa chọn nhà thầu xây dựng tại Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ - Sở Giao thông Vận tải Tp. HCM
1.Lựa chọn nhà thầu2.Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ3.Đầu tư xây dựng
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Lương Hải
KT8049

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.008049;